fbpx

Nyereményjáték Szabályzat

I. A nyereményjáték szervezője:

1. A nyereményjátékot Hajnik Ágota Juliánna ev. – MenyegzőreFel (székhely: 1141 Budapest, Gödöllői utca 167. 2/6.; adószáma: 68473705-1-42; nyilvántartási száma: 51796970; a továbbiakban: „Szervező”) szervezi, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

II. A Játékfeltételek

A Játékban való részvételhez szükséges a MenyegzőreFel Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/menyegzorefel/ és https://www.instagram.com/menyegzorefel/)  posztolt játékfelhívásról szóló poszt lájkolása és komment írás.

III. A Játékban való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban játékosként a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki

a.) a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik;

b.) az Instagramon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált Instagram-profillal rendelkezik;

c.) a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és

d.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező
  • a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.menyegzorefel.hu/nyeremenyjatek-naplo oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező üzemelteti a Facebook és Instagram közösségi hálón a MenyegzőreFel hivatalos oldalát, amelyek a https://www.facebook.com/menyegzorefel/ és https://www.instagram.com/menyegzorefel/ alatt találhatóak. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel), kifejezett hozzájárulását adja a post nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

IV. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék 2020. november 17-én (kedden) 16:00 órakor indul, és 2020. szeptember 24-én (kedd) 17:00 óráig tart.

A Játék nyereménye:
A Szervező Facebook oldalán meghirdetett játék során: 1 db Menyegzői Tervező Napló, 1 db Esküvőszervezői Időrend, 1 db Díszdoboz.

A Szervező Instagram oldalán meghirdetett játék során: 1 db Menyegzői Tervező Napló, 1 db Esküvőszervezői Időrend, 1 db Díszdoboz, 1 db 60 perces esküvői konzultáció 2 fő részére személyesen (Budapesten) vagy online 25.000 Ft értékben.

A sorsolásra számítógép segítségével kerül sor a Szervező székhelyén tanú jelenlétében a Nyereményjáték befejezését követő 3 (három) napon belül.

Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra, illetve a Szervező Instagram oldalán/Instagram posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási/szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma).

Szervező a sorsoláson nyereményenként 1 (egy) nyertest és 1 (egy) ún. pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárására kerül sor, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező értesítésére a közzétételt követő 5 (öt) napon belül nem válaszol.

Szervező – előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik – a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű – nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.

Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

V. A Játékos jogai és kötelezettségei

Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására kerüljön.

Ha az együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.

Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni. A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.

A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási/szállítási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás/szállítás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül

A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, pl. 60 perces esküvői konzultáció) a Játékost terhelik.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.

A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 1141 Budapest, Gödöllői utca 167. 2/6. vagy e-mail címén:.menyegzorefel@gmail.com

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is.

Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben

  • a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre
  • vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

VI. Egyéb rendelkezések

A Játékkal kapcsolatos információk a https://www.facebook.com/menyegzorefel/ és https://www.instagram.com/menyegzorefel/ internetes oldalon találhatóak meg.

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el, versenytárs vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot, Instagramot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook, Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook, Instagram nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, Instagram, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

Budapest, 2020. 11. 17.

Copyright 2021 © Minden jog fenntartva | MenyegzőreFel

Esküvői büdzsé kezelő komplex táblázatok + videó

Átfogó információs anyag, 6 db letölthető táblázat és egy hosszabb videó, hogy minden szempontot figyelembe vegyetek a kiadások feltérképezésénél és tudatosan, hatékonyan tudjátok tervezni, használni az esküvőre szánt költségkeretet.